Historia

Wiązka zadań

Mapa Księstwa Warszawskiego

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Sprawdzian

Opis wiązki zadań

Wiązka składa się z dwóch zadań, z których każde ma inny charakter. Wykorzystano w niej mapę przedstawiającą ziemie polskie w okresie istnienia Księstwa Warszawskiego. Pierwsze zadanie sprawdza umiejętności czytania mapy i legendy. Natomiast zadanie drugie jest klasycznym zadaniem prawda-fałsz, odwołującym się do konkretnych wiadomości ucznia. 

Na podstawie mapy wykonaj zadania.

Mapa

Za: S. Kieniewicz, Historia Polski 1795-1918, Warszawa 2002, s. 105

Zadanie 1

Mapa zawiera informację, że Księstwo Warszawskie

A. prowadziło wojnę z Austrią.

B. powstało na mocy traktatu w Tylży.

C. istniało od 1807 roku do upadku Napoleona.

D. powiększyło swój obszar po 1807 roku.

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

D

Wymaganie ogólne

2.1 Analiza i interpretacja historyczna. Uczeń wyszukuje oraz porównuje informacje pozyskane z różnych źródeł i formułuje wnioski.

Wymaganie szczegółowe

29.2 Epoka napoleońska. Uczeń wyjaśnia okoliczności utworzenia Legionów Polskich i Księstwa Warszawskiego oraz opisuje cechy ustrojowe i terytorium Księstwa Warszawskiego.

Komentarz

Zadanie to rozwija umiejętność analizy i interpretacji źródeł kartograficznych - czytania informacji zawartych na mapie i w legendzie do niej. Wszystkie podane możliwości zawierają prawdziwe zdania na temat dziejów Księstwa Warszawskiego, ale tylko jedno z nich znajduje potwierdzenie na mapie. Taka konstrukcja zadania sprawia, że rzeczywiście sprawdzamy umiejętność posługiwania się mapą historyczną, a nie wiadomości ucznia. Zadanie to (i tego typu) bardzo dobrze nadaje się do wspólnej z uczniami pracy na lekcji.  

Przystępując do wykonania zadania uczeń powinien zauważyć, że na mapie zaznaczony jest obszar Księstwa w 1807 r. oraz ziemie przyłączone w 1809 r. Na podstawie tych dwóch informacji należy wysnuć wniosek, że jego terytorium zostało powiększone (odpowiedź D).

Mapa nie zawiera żadnych informacji na temat kampanii rosyjskiej Napoleona i udziału w niej armii Księstwa. Choć zaznaczono miejsca ważniejszych bitew, to bez określenia między kim zostały stoczone. Mapa nie zawiera też żadnych informacji o ruchach wojsk. Nie wynika z niej zatem, czy Księstwo Warszawskie toczyło kiedykolwiek wojnę z Rosją. Uczeń  nie ma więc podstaw do wyboru odpowiedzi A.

Mapa nie pozwala także na odczytanie, w jakich okolicznościach doszło do powstania Księstwa Warszawskiego. Chociaż zaznaczona jest Tylża, to bez nawiązania do podpisanego tam traktatu. Na tej podstawie uczeń powinien odrzucić odpowiedź B.

Podstawą do odrzucenia odpowiedzi C jest brak na mapie informacji dotyczących momentu likwidacji Księstwa lub upadku Napoleona.

Słowa kluczowe

mapa | XIX w.

Zadanie 2

Wskaż prawdziwe zdanie na temat Księstwa Warszawskiego.

A. Księstwo Warszawskie było zależne od cara Aleksandra I.

B. Księstwo Warszawskie było częścią systemu napoleońskiego.

C. Władcą Księstwa Warszawskiego był Stanisław August Poniatowski.

D. Wielka Brytania była gwarantem niepodległości Księstwa Warszawskiego.

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

B

Wymaganie ogólne

2.3 Analiza i interpretacja historyczna. Uczeń wyjaśnia związki przyczynowo-skutkowe analizowanych wydarzeń, zjawisk i procesów historycznych.

Wymaganie szczegółowe

29.3 Epoka napoleońska. Uczeń ocenia politykę Napoleona wobec sprawy polskiej oraz postawę Polaków wobec Napoleona.

Komentarz

Zadanie drugie sprawdza znajmość przed ucznia podstawowej faktografii. Uczeń powinien łączyć istnienie Księstwa Warszawskiego z systemem napoleońskim. W wyborze poprawnej odpowiedzi pomoże ogólna orientacja w stosunkach międzynarodowych przełomu XVIII i XIX wieku (stosunek Prus do Napoleona), jak również lokowanie w czasie postaci Stanisława Augusta Poniatowskiego. Wybór odpowiedzi A może oznaczać, że uczeń myli Księstwo Warszawskie z Rzeczpospolitą Obojga Narodów przed III rozbiorem, a w przypadku odpowiedzi D – z Królestwem Polskim.

Słowa kluczowe

XIX w.

Uwagi końcowe

brak komentarza

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

genealogia   ikonografia   mapa   nowożytność   starożytność   statystyka   średniowiecze   tekst    XIX w.   XX w.   
.