Matematyka

Wiązka zadań

Ile nieparzystych?

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji, Praca domowa

Zadanie

Suma pewnych czterech liczb naturalnych jest liczbą nieparzystą. Ile liczb nieparzystych jest wśród tych czterech liczb? Rozważ wszystkie możliwości.

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

Zasadnicza trudność zadania to ustalenie, że suma dwóch liczb nieparzystych jest liczbą parzystą, suma dwóch liczb parzystych też jest liczba parzystą oraz że suma liczby parzystej i nieparzystej jest liczbą nieparzystą.

odp. Wśród tych czterech liczb może być 1 liczba nieparzysta lub 3 liczby nieparzyste.

 

Wymaganie ogólne

5. Rozumowanie i argumentacja. Uczeń prowadzi proste rozumowania, podaje argumenty uzasadniające poprawność rozumowania.

Wymaganie szczegółowe

Komentarz

Do rozwiązania tego zadania potrzebne są wyłącznie wiadomości zawarte w podstawie programowej szkoły podstawowej czyli znajomość pojęcia parzystości i nieparzystości liczb.

Zadanie to rozwija umiejętność prowadzenia pełnego, samodzielnego rozumowania: aby je rozwiązać uczeń musi dostrzec wszystkie możliwości, rozważyć każdą z nich i wyciągnąć wniosek. Rozważając kolejne przypadki, uczeń będzie musiał odpowiedzieć sobie na pytanie, czy suma dwóch liczb parzystych jest parzysta czy nieparzysta?, a suma dwóch liczb nieparzystych ? Czy są to ogólne prawidłowości niezależne od wyboru konkretnych liczb? Są to być może rozważania, z którymi uczeń dotychczas się nie zetknął, lecz które są w zasięgu możliwości każdego gimnazjalisty.


Utwór powstał w ramach projektu "Badanie jakości i efektywności oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl