Historia

Wiązka zadań

Tytus

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji, Sprawdzian

Opis wiązki zadań

Wiązka składa się z trzech zadań, w których wykorzystano trzy fotografie. Pierwsza z nich przedstawia łuk Tytusa, dwie kolejne - dwa detale tej budowli: inskrypcję dedykacyjną i płaskorzeźbę zdobiącą jeden z filarów łuku. Rozmieszczenie detali zostało ukazane na pierwszej fotografii strzałkami. Przedstawiający inskrypcję materiał A pełni w istocie podwójną funkcję źródła ikonograficznego i tekstowego - uczniowie muszą skupić się zarówno na formie napisu jak i na jego treści. Poszczególne zadania odwołują się do znajomości architektury, symboliki i kultury religijnej różnych cywilizacji świata starożytnego, dlatego wiązkę można wykorzystać jako materiał powtórzeniowy dla tego okresu.

Na podstawie materiałów wykonaj polecenia.
tytus1
www.wikipedia.com
 
A - inskrypcja:

tytus2
www.wikipedia.com
 
Senat i lud rzymski boskiemu Tytusowi Wespazjanowi Augustowi synowi boskiego Wespazjana
 
B - płaskorzeźba:

tytus3
www.wikipedia.com

Zadanie 1

Przedstawiona budowla powstała w celu

A. zwiększenia obronności Rzymu.

B. upamiętnienia zdobycia Rzymu.

C. upamiętnienia zwycięskiego wodza.

D. zapewnienia przychylności bogów przed bitwą.

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

C

Wymaganie ogólne

2.1 Analiza i interpretacja historyczna. Uczeń wyszukuje oraz porównuje informacje pozyskane z różnych źródeł i formułuje wnioski.

Wymaganie szczegółowe

6.1 Dziedzictwo antyku. Uczeń charakteryzuje najważniejsze osiągnięcia kultury materialnej i duchowej antycznego świata w różnych dziedzinach: filozofii, nauce, architekturze, sztuce, literaturze.

Komentarz

W zadaniu tym uczeń musi prawidłowo rozpoznać przeznaczenie przedstawionej budowli. Do poprawnej odpowiedzi może dojść na kilka sposobów. Przede wszystkim powinien rozpoznać w charakterystycznej  budowli łuk tryumfalny i powiązać go z funkcją upamiętniającą. Pomocą w takim wnioskowaniu może być również tekst inskrypcji, w której wyraźnie określono, że łuk został podarowany określonej osobie. Jeśli uczeń nie rozpozna właściwie typu budowli, nadal może sfalsyfikować odpowiedzi błędne: na pierwszej fotografii wyraźnie widać, że wolnostojący łuk nie był elementem systemu fortyfikacji, zatem nie mógł pełnić funkcji obronnej. Odpowiedzi B i D można wykluczyć, kierując się analizą tekstu inskrypcji, która nie wspomina o zdobyciu miasta, ani o bitwie, w której potrzebna byłaby pomoc bogów.

Słowa kluczowe

ikonografia | starożytność

Zadanie 2

Płaskorzeźba przedstawia wydarzenia związane z wojną przeciwko

A. Żydom.

B. Grekom.

C. Arabów

D. Germanom.

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

A

Wymaganie ogólne

2.1 Analiza i interpretacja historyczna. Uczeń wyszukuje oraz porównuje informacje pozyskane z różnych źródeł i formułuje wnioski.

Wymaganie szczegółowe

3.1 Starożytny Izrael. Uczeń charakteryzuje podstawowe symbole i główne zasady judaizmu.

Komentarz

Rozwiązanie tego zadania wymaga od ucznia analizy źródła ikonograficznego i znajomości przedstawionych na nim symboli. Uczeń, który rozpozna na przedstawionej płaskorzeźbie menorę i powiąże ją z kulturą judaistyczną nie będzie miał problemów z wykonaniem tego zadania. Inni uczniowie mogą wykluczyć część błędnych odpowiedzi kierując się podstawową znajomością realiów i chronologii świata starożytnego (np. brakiem wojen rzymsko-arabskich).  

Słowa kluczowe

ikonografia | starożytność

Zadanie 3

Wskaż przedział czasu, w którym wzniesiono tę budowlę.
 
tytus4 

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

B

Wymaganie ogólne

1.1 Chronologia historyczna. Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje je i ustala związki poprzedzania, równoczesności i następstwa.
2.1 Analiza i interpretacja historyczna. Uczeń wyszukuje oraz porównuje informacje pozyskane z różnych źródeł i formułuje wnioski.

Wymaganie szczegółowe

5.1 Cywilizacja rzymska. Uczeń umiejscawia w czasie i charakteryzuje system sprawowania władzy oraz organizację społeczeństwa w Rzymie republikańskim i cesarstwie.
7.1 Chrześcijaństwo. Uczeń umiejscawia w czasie i przestrzeni narodziny i rozprzestrzenianie się chrześcijaństwa.

Komentarz

Zadanie sprawdza, na ile uczeń potrafi - posługując się swoją wiedzą i informacjami ze źródła - określić datę wydarzenia. Jego rozwiązanie powinno się opierać na starannej analizie tekstu inskrypcji i odpowiednim zrozumieniu wydarzeń podanych w ciągu. Uczeń powinien dostrzec, że w inskrypcji określono Tytusa (podobnie jak i jego ojca Wespazjana) mianem boskiego. Taki sposób określania władców powinien połączyć z okresem kultu cesarzy, którego ramy chronologiczne wyznaczają zasadniczo daty 27 r. p.n.e. (początki cesarstwa) i 392 r. n.e. (wydanie przez Teodozjusza Wielkiego zakazu wyznawania innych religii niż chrześcijaństwo, a tym samym ostateczne odstąpienie od uznawania władców za bóstwa). Błędne odpowiedzi mogą wybrać uczniowie, których uwagę przyciągnie pierwsza część napisu i założą, że wystawienie łuku musiało nastąpić w czasach republiki oraz ci, którzy nie dostrzegą sprzeczności między treścią napisu a główną zasadą chrześcijaństwa. Odpowiedź D mogą wybrać ci uczniowie, którzy w pierwszym zadaniu przyjmą, że łuk miał stanowić pamiątkę zdobycia Rzymu - takie rozumowanie może być efektem całkowitego pominięcia - lub niezrozumienia - tekstu inskrypcji.

Słowa kluczowe

starożytność | tekst

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

genealogia   ikonografia   mapa   nowożytność   starożytność   statystyka   średniowiecze   tekst    XIX w.   XX w.   
.