Historia

Wiązka zadań

Jubileusz zwycięstwa

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji, Sprawdzian, Praca domowa

Opis wiązki zadań

Zadania oparte są na fragmencie wstępu do książki wydanej z okazji jubileuszu wiktorii wiedeńskiej. Trzy zadania, przed jakimi stawiamy ucznia opierają się na prawidłowym rozpoznaniu tej bitwy. Oznacz to więc, że kluczowe dla całej wiązki jest zadanie 1. Sugerujemy więc, by podstawą do zaliczenia całej wiązki była poprawna odpowiedź na to zadanie. Jeśli tak nie zrobimy to prawidłowe odpowiedzi na zadanie 2 i 3, przy złej odpowiedzi w zadaniu 1., będą oparte na “szczęśliwym” trafie ucznia bądź złych przesłankach.

Rozwiązując zadania uczeń będzie wykorzystywał ogólnie znane i zapisane w szerokiej pamięci historycznej podstawowe informacje na temat bitwy. W zadaniach odwołujemy się do umiejętności związanych z myśleniem chronologicznym, sprawdzamy także podstawową znajomość polskiego ubioru wojskowego. Zachęcamy do analizy wyników z tego zadania zwłaszcza wtedy, gdy  uczeń prawidłowo rozszyfruje, o jakiej bitwie jest mowa w tekście, ale popełni błędy w co najmniej jednym z dwóch pozostałych zadań.

Przeczytaj fragment wstępu do książki, która została wydana z okazji jubileuszu historycznego polskiego zwycięstwa i na jego postawie wykonaj zadania.

Rok bieżący jest rokiem jubileuszowym wielkiej doniosłości wypadku. Dnia 12 września ubiega 200 lat od chwili, w której bohaterski wódz, powiódłszy na obronę chrześcijaństwa i łacińskiej cywilizacyi swe pancerne szyki, rozgromił (…) moc turecką. Odniesione przezeń zwycięstwo jest najważniejszym faktem nowych dziejów: ono postawiło kres tureckiej nawale (…).

http://www.pbi.edu.pl/book_reader.php?p=54715&s=1

Zadanie 1

Cytowany fragment odnosi się do bitwy pod

A. Grunwaldem.

B. Wiedniem.

C. Ostrołęką.

D. Racławicami.

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

B

Wymaganie ogólne

2.1 Analiza i interpretacja historyczna. Uczeń wyszukuje oraz porównuje informacje pozyskane z różnych źródeł i formułuje wnioski.

Wymaganie szczegółowe

21.1 Rzeczpospolita Obojga Narodów i jej sąsiedzi w XVII w. Uczeń wyjaśnia główne przyczyny wojen Rzeczypospolitej ze Szwecją, Turcją i Rosją.

Komentarz

W zadaniu uczeń musi wybrać, do której spośród znanych i omawianych na lekcjach bitew odnosi się cytowany tekst. Każde z proponowanych starć związane jest z różnymi konfliktami, przeciwnikami Polaków oraz dowódcami. Poprawne wykonanie zadania, które jest również kluczem do rozwiązania następnych zadań, opiera się na znalezieniu w tekście informacji wprost odnoszących się do bitwy pod Wiedniem (obrona chrześcijańskiej cywilizacji, ostateczne pokonanie wojsk tureckich). Udzielenie niepoprawnej odpowiedzi może świadczyć o nieznajomości podstawowych faktów związanych z dziejami polskiego oręża lub o problemach ucznia z wyszukiwaniem informacji w tekście.

Słowa kluczowe

nowożytność | tekst

Zadanie 2

Książkę, z której pochodzi cytowany fragment wydano w wieku

A. XV.

B. XVII.

C. XIX.

D. XXI.

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

C

Wymaganie ogólne

1.2 Chronologia historyczna. Uczeń dostrzega zmiany w życiu społecznym oraz ciągłość w rozwoju kulturowym i cywilizacyjnym.
2.1 Analiza i interpretacja historyczna. Uczeń wyszukuje oraz porównuje informacje pozyskane z różnych źródeł i formułuje wnioski.

Wymaganie szczegółowe

Komentarz

To zadanie sprawdza umiejętność myślenia chronologicznego. Warunkiem poprawnej odpowiedzi jest rozpoznanie bitwy i prawidłowe ulokowanie jej w XVII stuleciu. Istnieje niebezpieczeństwo, że uczeń myślący schematycznie wybierze odpowiedź B, co będzie świadczyło o nie dość dokładnym zrozumieniu polecenia. Uczeń, który poprawnie rozpoznał bitwę i wie kiedy do niej doszło powinien jednak bez trudu dokonać prostej kalkulacji i kierując się informację z tekstu o dwusetnej rocznicy bitwy wskazać wiek dziewiętnasty. Wybranie odpowiedzi A i D. może być spowodowane nierozpoznaniem bitwy lub brakiem podstawowych wiadomości z zakresu wojen XVII w. Odpowiedzi ucznia z tego zadania warto zestawić z odpowiedziami z zadania 1. i 3., aby ocenić czy uczeń w ich wyborze kierował się poprawnymi przesłankami.

Słowa kluczowe

tekst

Zadanie 3

Wskaż zdjęcie, które może być ilustracją rekonstrukcji opisywanej bitwy.
jubileusz

Źródła zdjęć:
http://www.garnek.pl/ dostęp: 3.11.2011
www.newsweek.pl dostęp: 3.11.2011
doroni.pl dostęp: 3.11.2011
polskieradio.pl dostęp: 3.11.2011

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

A

Wymaganie ogólne

2.1 Analiza i interpretacja historyczna. Uczeń wyszukuje oraz porównuje informacje pozyskane z różnych źródeł i formułuje wnioski.

Wymaganie szczegółowe

Komentarz

Książka, z którego pochodzi fragment tekstu powstała w celu upamiętnienia historycznego zwycięstwa. Obecnie popularne są różnego rodzaju rekonstrukcje historyczne, w których często udział bierze również młodzież w wieku szkolnym. W tym zadaniu uczeń powinien, znając wygląd polskiej jazdy konnej w różnych epokach, bez trudu wybrać prawidłową odpowiedź. Husaria jest bowiem jednym z najbardziej znanych i charakterystycznych symboli związanych z odsieczą wiedeńską. Pozostałe zdjęcia przedstawiają rekonstrukcje bitew z innych epok. Ich wybór świadczyć więc będzie o nienależytym opanowaniu przez ucznia umiejętności analizy ikonografii lub brakach w wiedzy. Odpowiedzi ucznia z tego zadania warto zestawić z odpowiedziami z zadania 1. i 2., aby ocenić czy uczeń w ich wyborze kierował się poprawnymi przesłankami.

Słowa kluczowe

ikonografia | tekst

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

genealogia   ikonografia   mapa   nowożytność   starożytność   statystyka   średniowiecze   tekst    XIX w.   XX w.   
.