Historia

Wiązka zadań

Wojsko na placu Zamkowym w Warszawie

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji, Sprawdzian, Praca domowa

Na podstawie fotografii wykonaj zadanie.

Źródło: Fotografia ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie.

Zadanie

Fotografi a przedstawia namioty wojskowe na placu Zamkowym w Warszawie. Wybierz dla tej fotografi i tytuł oraz uzasadnij swój wybór, wskazując dwa argumenty.

Wybieram tytuł Dwa argumenty

  

A. Namioty wojsk polskich przed insurekcją

kościuszkowską.

B. Namioty wojsk rosyjskich przed powstaniem styczniowym.

C. Namioty wojsk niemieckich przed wybuchem I wojny światowej.

I. Fotografię wynaleziono w XIX wieku.

II. Wówczas Warszawa była w zaborze pruskim.

III. Namioty były używane przez wojsko do końca XVIII wieku.

IV. Wówczas Warszawa była w zaborze rosyjskim.

V. Wówczas Warszawa nie była zajęta przez obce wojska.

VI. W każdym powstaniu Polacy walczyli z Niemcami i Rosjanami.

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

B - I, IV

Wymaganie ogólne

1.1 Chronologia historyczna. Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje je i ustala związki poprzedzania, równoczesności i następstwa.
1.2 Chronologia historyczna. Uczeń dostrzega zmiany w życiu społecznym oraz ciągłość w rozwoju kulturowym i cywilizacyjnym.
2.1 Analiza i interpretacja historyczna. Uczeń wyszukuje oraz porównuje informacje pozyskane z różnych źródeł i formułuje wnioski.

Wymaganie szczegółowe

33.1 Ziemie polskie po kongresie wiedeńskim. Uczeń wskazuje na mapie nowy układ granic państw zaborczych na ziemiach polskich po kongresie wiedeńskim.
34.1 Społeczeństwo dawnej Rzeczypospolitej w okresie powstań narodowych. Uczeń sytuuje w czasie i przestrzeni powstanie listopadowe i powstanie styczniowe.
34.2 Społeczeństwo dawnej Rzeczypospolitej w okresie powstań narodowych. Uczeń przedstawia przyczyny oraz porównuje przebieg i charakter powstań narodowych.
34.3 Społeczeństwo dawnej Rzeczypospolitej w okresie powstań narodowych. Uczeń rozróżnia bezpośrednie i długofalowe następstwa powstańczych ruchów narodowych.
37.1 I wojna światowa i jej skutki. Uczeń wymienia główne przyczyny narastania konfliktów pomiędzy mocarstwami europejskimi na przełomie XIX i XX w. oraz umiejscawia je na politycznej mapie świata i Europy.

Komentarz

Fotografie są wciąż niedoceniane jako źródła historyczne i jako przedmiot analizy. W zadaniu wykorzystano fotografię wykonaną w 1861 roku na placu Zamkowym w Warszawie. Miejsce, choć powszechnie znane, dla ułatwienia zostało w zadaniu określone i nazwane. Stawiamy ucznia przed małym problemem badawczym, prosząc o poprawne umieszczenie w czasie tej fotografii – wybranie dla niej tytułu i przedstawienie dwóch argumentów przemawiających za tym wyborem. Tym razem uczeń wybiera spośród sześciu argumentów i każdy z nich wymaga osobnej analizy. 

Zaproponowane tytuły różnią się w sposób zasadniczy. Pierwszy mówi o wojskach polskich przed wybuchem powstania kościuszkowskiego, drugi o rosyjskich, stacjonujących w Warszawie jeszcze przed 1863 roku, trzeci o wojskach niemieckich, ale tuż przed wybuchem I wojny światowej. Uczeń posiadający odpowiednie wiadomości powinien podjąć prawidłową decyzję i wykluczyć tytuł pierwszy, ponieważ w tym czasie nie była jeszcze znana fotografia, oraz trzeci, gdyż obecność wojsk niemieckich w Warszawie, tuż przed wybuchem I wojny światowej, oznaczałby przynależność Warszawy do Cesar stwa Niemieckiego i zaboru pruskiego, a Warszawa znajdowała się w zaborze rosyjskim. Po podjęciu takiej decyzji powinien przejść do wyboru argumentów, które będą pokrywały się z jego tokiem myślenia. Zatem wskazać zabór rosyjski i fakt, że jest to fotografia.

Zadanie ukazało się w książce Umiejętności złożone w nauczaniu historii i przedmiotów przyrodniczych, red. B. Ostrowska i K. Spalik, Warszawa 2010.

Słowa kluczowe

ikonografia | XIX w.

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

genealogia   ikonografia   mapa   nowożytność   starożytność   statystyka   średniowiecze   tekst    XIX w.   XX w.   
.