Historia

Wiązka zadań

Kazimierz nad Wisłą

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji, Sprawdzian

Opis wiązki zadań

W zadaniu wykorzystano fotografię przedstawiąjącą znany przykład polskiej architektury renesansowej. Doświadczenia zgromadzone w trakcie badań IBE pokazują, że uczniowie coraz lepiej rozpoznają architekturtę romańską i gotycką. Warto jest jednak utrwalać rozpoznawanie również innych stylów architektonicznych.

Na podstawie zdjęcia wykonaj zadania

Zadanie 1.

Przedstawione na zdjęciu kamienice zostały zbudowane w stylu

A. romańskim
B. gotyckim
C. renesansowym

o czym świadczy obecność

1. ostrołukowych okien i krużganków. 
2. kolumn doryckich i dużych okien.
3. attyk i prostokątnych okien.

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

C. 3.

Wymaganie ogólne

2.1 Analiza i interpretacja historyczna. Uczeń wyszukuje oraz porównuje informacje pozyskane z różnych źródeł i formułuje wnioski.

Wymaganie szczegółowe

17.1 Humanizm i renesans. Uczeń wyjaśnia źródła rozwoju kultury renesansu oraz opisuje jej charakterystyczne cechy.
19.5 Polska i Litwa w czasach ostatnich Jagiellonów. Uczeń rozpoznaje reprezentatywne obiekty sztuki renesansowej na ziemiach polskich ze szczególnym uwzględnieniem własnego regionu.

Komentarz

Zadanie wymaga od ucznia rozpoznania stylu i podania argumentu, który przesądza o jego decyzji. W ten sposób sprawdzamy, czy uczeń zna cechy charakterystyczne architektury rensesansowej. Istnieje bowiem duże prawdopodobeiństwo, że bez drugiej części zadania wielu uczniów  wskazywałoby dobrą odpowiedź, kierując się zasadą selekcji negatywnej widząc że budowla nie ma cech romańskich i gotyckich. 

Słowa kluczowe

ikonografia | nowożytność

Zadanie 2

Przedstawione budowle są typowe dla wieku
A. XII.
B. XIV.
C. XVI.
D. XVIII.

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

C.

Wymaganie ogólne

1.2 Chronologia historyczna. Uczeń dostrzega zmiany w życiu społecznym oraz ciągłość w rozwoju kulturowym i cywilizacyjnym.

Wymaganie szczegółowe

17.1 Humanizm i renesans. Uczeń wyjaśnia źródła rozwoju kultury renesansu oraz opisuje jej charakterystyczne cechy.

Komentarz

Zadanie sprawdza umiejętność z zakresu chronologii. Zaproponowane odpowiedzi są dobrane tak, by każde uczniowskie wskazanie miało wartość informacyjną dla nauczyciela - pokazywało z czym uczeń sobie nie radzi, na czym polega błąd w myśleniu ucznia. Wybór dwóch pierwszych odpowiedzi może sygnalizować, że uczeń jest przyzwyczajony do pytań o starsze style architektoniczne. Należy wtedy sprawdzić, jak wyglądała odpowiedź ucznia w zadaniu 1. Jeśli uczeń wybrał w nim styl romański i gotyk i “kontynuuował błąd”, dopasowując do swej nieprawidłowej odpowiedzi zgodną z nią datę (wiek), błąd należy uznać za logiczny, choć udowadniający, że uczeń nie potrafi wykorzystać poprawnie posiadanej wiedzy faktograficznej. Potrafi wyrecytować cechy chrakterystycznej dla architektury romańskiej czy gotyckiej, ale nie odnosi zupełnie tej wiedzy do konkretnego obiektu ( wtym wypadku kamieniczek w Kazimeirzu)

Równie niepokojąca jest sytuacją, jeśli uczeń nie umie prawidłowo połączyć odpowiedzi z pierwszego i drugiego zadania. Wybranie odpowiedzi D (wiek XVIII) wskazywać może na mylenie stylu renesenasowego z oświeceniem.

Słowa kluczowe

ikonografia | nowożytność

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

genealogia   ikonografia   mapa   nowożytność   starożytność   statystyka   średniowiecze   tekst    XIX w.   XX w.   
.