Historia

Wiązka zadań

Latarnia na Faros

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji, Sprawdzian

Opis wiązki zadań

Tekst, do którego odwołują się zadania, został zaczerpnięty z popularnonaukowej strony internetowej, a więc stanowi materiał, z którym uczniowie mogą się często spotykać w życiu codziennym. Jego atrakcyjność polega na tym, że w przystępny sposób opowiada interesującą historię. Zadania oparte na tym źródle stanowią przykład, w jaki sposób tematyka, która nie jest wprost wzmiankowana w podstawie programowej może być wykorzystywana do kształtowania umiejętności zawartych w podstawie ogólnej. Cała wiązka bazuje na umiejętnościach wymaganych i ćwiczonych na poziomie szkoły podstawowej. Dlatego zasadne jest wykorzystanie jej na początkowych lekcjach w pierwszej klasie gimnazjum.

Przeczytaj tekst, a następnie wykonaj polecenia.

Latarnia na wyspie Faros w porcie Aleksandrii powstała w III w. p.n.e. Starożytnym obyczajem na samej latarni pojawił się napis głoszący chwałę fundatora — władcy Egiptu. Jednak Sastratos, kierujący budową bardzo chciał zostać w pamięci potomnych i wpadł na iście genialny pomysł. Otóż same mury latarni zostały pokryte grubą warstwą tynku, na którym został umieszczony klasyczny napis wychwalający króla. Jednakże kiedy upłynęły lata, tynk z pochwałą władcy opadł. Pojawił się pod nim mur, na którym wyryto słowa: „Sastratos, syn Deksifanesa z Knidos, poleca wszystkich żeglarzy opiece bogów”. Mijające wieki nie oszczędzały nadmorskiej latarni. Dzieła zniszczenia dopełniło trzęsienie ziemi z roku 1326.

Na podstawie: D. Lipiec, Cud drugi. Latania na Pharos, za: http://7cudow.histmag.org/?id=1242

Zadanie 1

Legendarny podstęp budowniczego latarni Sastratosa miał na celu zachowanie pamięci o

A. fundatorze latarni.

B. budowniczym latarni.

C. wyjątkowej konstrukcji latarni.

D. okolicznościach powstania latarni.

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

B

Wymaganie ogólne

2.1 Analiza i interpretacja historyczna. Uczeń wyszukuje oraz porównuje informacje pozyskane z różnych źródeł i formułuje wnioski.
2.3 Analiza i interpretacja historyczna. Uczeń wyjaśnia związki przyczynowo-skutkowe analizowanych wydarzeń, zjawisk i procesów historycznych.

Wymaganie szczegółowe

6.1 Dziedzictwo antyku. Uczeń charakteryzuje najważniejsze osiągnięcia kultury materialnej i duchowej antycznego świata w różnych dziedzinach: filozofii, nauce, architekturze, sztuce, literaturze.

Komentarz

Zadanie pierwsze wymaga od ucznia przeczytania tekstu ze zrozumieniem oraz rozpoznania motywu postępowania bohatera tekstu. Jego zrozumienie opiera się na myśleniu przyczynowo-skutkowym. Może ono sprawić trudność uczniom mającym kłopoty z przynajmniej jedną z tych umiejętności. Wszystkie potrzebne do rozwiązania tego zadania informacje znajdują się w tekście. W wyborze poprawnej odpowiedzi pomoże rozumienie terminu fundator, choć nie jest to niezbędne.

Słowa kluczowe

starożytność | tekst

Zadanie 2

Jak długo istniała latarnia na Faros?

A. Ok. 300 lat.

B. Ok. 1000 lat.

C. Ok. 1300 lat.

D. Ok. 1600 lat.

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

D

Wymaganie ogólne

1.1 Chronologia historyczna. Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje je i ustala związki poprzedzania, równoczesności i następstwa.
2.1 Analiza i interpretacja historyczna. Uczeń wyszukuje oraz porównuje informacje pozyskane z różnych źródeł i formułuje wnioski.

Wymaganie szczegółowe

6.1 Dziedzictwo antyku. Uczeń charakteryzuje najważniejsze osiągnięcia kultury materialnej i duchowej antycznego świata w różnych dziedzinach: filozofii, nauce, architekturze, sztuce, literaturze.

Komentarz

Zadanie drugie sprawdza umiejętności z zakresu chronologii. Jego prawidłowe wykonanie wymaga od ucznia odnalezienia w tekście informacji na temat czasu powstania latarni na Faros oraz roku jej zniszczenia. Następnie uczeń powinien określić, w jakich latach wzniesiono budowlę i wykonać prostą kalkulację matematyczną (dodawanie). By otrzymać prawidłowy wynik uczeń musi uwzględnić fakt, że jedno wydarzenie miało miejsce przed Chrystusem, a drugie po Chrystusie. Wybór błędnej odpowiedzi B może być skutkiem braku tej świadomości. Wskazanie opcji A lub C świadczy, że uczeń nie zrozumiał tekstu.

W zadaniu tym sprawdzane są umiejętności kształcone w szkole podstawowej, ale niezbędne w całym cyklu edukacyjnym.

Słowa kluczowe

starożytność | tekst

Zadanie 3

Wskaż na mapie, gdzie znajdował się opisany obiekt.

A. I

B. II

C. III.

D. IV

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

B

Wymaganie ogólne

2.1 Analiza i interpretacja historyczna. Uczeń wyszukuje oraz porównuje informacje pozyskane z różnych źródeł i formułuje wnioski.

Wymaganie szczegółowe

6.1 Dziedzictwo antyku. Uczeń charakteryzuje najważniejsze osiągnięcia kultury materialnej i duchowej antycznego świata w różnych dziedzinach: filozofii, nauce, architekturze, sztuce, literaturze.

Komentarz

Informacja o położeniu latarni w Egipcie zawarta jest w tekście. Uczeń musi ją odnaleźć, a następnie wskazać na mapie ten obszar. Wyboru odpowiedzi A dokona uczeń, który lokalizuje poprawnie Egipt, ale przeczyta tekst bez zrozumienia (zaznaczając miejsce w głębi lądu - gdzie raczej nie stawia się latarni morskich). Wybór odpowiedzi C wskazuje, że uczeń nie lokalizuje Egiptu oraz nie zrozumiał tekstu (wskazał miejscowość nie położoną nad morzem poza Egiptem). Natomiast odpowiedź D wybierana jest przez uczniów, którzy dobrze zrozumieli tekst i potrafią czytać mapę (skoro wskazali lokalizację obiektu na wyspie), ale nie potrafią wskazać na niej Egiptu. Oprócz tego wybór nieprawidłowej odpowiedzi może świadczyć o nieumiejętności pracy z mapą.

Słowa kluczowe

mapa | starożytność | tekst

Zadanie 4

Spośród poniżej podanych wydarzeń, wybierz chronologicznie pierwsze i ostatnie.

wydarzenie chronologicznie pierwsze A. B. C. D.
wydarzenie chronologicznie ostatnie A. B. C. D.

A. wykonanie napisu na cześć władcy Egiptu

B. wykonanie napisu Sastratosa

C. pokrycie budowli tynkiem

D. opadnięcie tynku

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

pierwsze: B

ostatnie: D

Wymaganie ogólne

1.1 Chronologia historyczna. Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje je i ustala związki poprzedzania, równoczesności i następstwa.
2.1 Analiza i interpretacja historyczna. Uczeń wyszukuje oraz porównuje informacje pozyskane z różnych źródeł i formułuje wnioski.

Wymaganie szczegółowe

2.1 Cywilizacje Bliskiego Wschodu. Uczeń lokalizuje w czasie i przestrzeni cywilizacje starożytnej Mezopotamii i Egiptu.

Komentarz

Ostatnie zadanie wymaga od ucznia ustalenia prawidłowej kolejności wydarzeń przedstawionych w tekście. Do jego poprawnego wykonania nie są potrzebne żadne wiadomości spoza materiału źródłowego - konieczna jest natomiast pewna refleksja nad związkami poprzedzania i następstwa wymienionych działań i zjawisk. Uczniowie muszą zatem zrozumieć, że napis Sastratosa musiał zostać wykonany zanim latarnię pokryto tynkiem, natomiast inskrypcję ku czci władcy umieszczono na budowli w dalszej kolejności. Przeprowadzenie takiej analizy stanowi na ogół dla uczniów duże wyzwanie, jako że są oni przyzwyczajeni do podawania wydarzeń w kolejności chronologicznej. Podobne ćwiczenia warto zatem prowadzić z uczniami regularnie również w oparciu o tekst z podręcznika, tak aby mieć pewność, że uczniowie poprawnie porządkują w czasie przedstawiane w nim wydarzenia.

Słowa kluczowe

starożytność | tekst

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

genealogia   ikonografia   mapa   nowożytność   starożytność   statystyka   średniowiecze   tekst    XIX w.   XX w.   
.