Historia

Wiązka zadań

Porządki architektoniczne w starożytności

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji

Opis wiązki zadań

Wykorzystane w zadaniu materiały - przedstawienia czterech świątyń greckich - kojarzą się zwykle uczniom z koniecznością podawania nazw określonych porządków architektonicznych, bądź opisywania poszczególnych elementów tych budowli. W tym wypadku materiały te również sprawdzają, czy uczniowie potrafią rozpoznawać poszczególne style architektoniczne, ale jednocześnie zadanie wymaga nieco szerszej refleksji na temat współwystępowania w czasie i przestrzeni poszczególnych rozwiązań stylistycznych. Refleksja ta opiera się na informacjach na temat miejsca i wieku, w których wzniesiono prezentowane budowle i może prowadzić uczniów do wniosków nie całkiem dla nich intuicyjnych.    

Na podstawie materiałów wykonaj zadania.

1. Ateny – świątynia Nike V w. p.n.e. 2. Ateny – świątynia Ateny V w. p.n.e.
   
3. Korynt - świątynia Apollona VI w. p.n.e. 4. Korynt – świątynia Oktawii  I w. p.n.e.
   

Zadanie

Świątynie 1. i 2. znajdują się na ateńskim Akropolu, ruiny świątyń 3. i 4. znajdują się w Koryncie. Wiedząc o tym, można stwierdzić, że

A. porządki architektoniczne stosowane w Koryncie były wzorowane na ateńskich.

B. różne porządki architektoniczne mogły występować na tych samych obszarach.

C. różne porządki architektoniczne następowały kolejno po sobie.

D. greckie świątynie były budowane według jednego planu.

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

B

Wymaganie ogólne

1.1 Chronologia historyczna. Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje je i ustala związki poprzedzania, równoczesności i następstwa.
2.1 Analiza i interpretacja historyczna. Uczeń wyszukuje oraz porównuje informacje pozyskane z różnych źródeł i formułuje wnioski.

Wymaganie szczegółowe

6.1 Dziedzictwo antyku. Uczeń charakteryzuje najważniejsze osiągnięcia kultury materialnej i duchowej antycznego świata w różnych dziedzinach: filozofii, nauce, architekturze, sztuce, literaturze.

Komentarz

Zadanie wymaga od uczniów nie tylko przeprowadzenia szeregu operacji z zakresu analizy materiałów źródłowych, lecz także wykazania się umiejętnościami chronologicznymi. Zaproponowane polecenie wymusza rozwiązywanie zadania metodą falsyfikowania kolejnych odpowiedzi, co w tym wypadku pozwala istotnie rozszerzyć zakres refleksji uczniów nad przedstawionymi materiałami i jednocześnie podnosi walory diagnostyczne zadania.

Analizując odpowiedź A uczeń musi nie tylko zwrócić uwagę na świątynie i spróbować określić, w jakich stylach zostały one wykonane, ale także zastanowić się nad chronologią powstawania tych budowli. Tego rodzaju refleksja powinna doprowadzić ucznia do wniosku, że świątynię dorycką wzniesiono w Koryncie już w VI wieku p.n.e., a więc wcześniej niż przedstawiony na ilustracji 2. Partenon.

Analizując odpowiedź C uczeń musi się ponownie skupić na chronologii powstawania przedstawionych budowli. Analizując daty ich wystawienia można stosunkowo łatwo dojść do wniosku, że niekiedy w podobnym czasie wznoszono świątynie wykonane w różnych porządkach, za czym wyraźnie przemawia “równoczesność” powstania świątyń ateńskich (zdjęcia 1. i 2.)

Zastanawiając się nad odpowiedzią D uczeń powinien przeanalizować wszystkie fotografie: pierwsza z nich pokazuje świątynię wyraźnie odmienną pod względem formy od obiektów pokazanych na zdjęciach 2. i 3., z kolei ostatnie zdjęcie przedstawia świątynię silnie zniszczoną, o której bryle niewiele można powiedzieć. Okoliczność tę można potraktować jako punkt wyjścia do rozmowy z uczniami na temat zalet i wad źródeł ikonograficznych.

Wreszcie wybór odpowiedzi poprawnej (B) powinien się opierać na prawidłowym rozpoznaniu podobieństw i różnic zachodzących pomiędzy przedstawionymi obiektami. A zatem w szczególności uczniowie powinni zauważyć, że zarówno w Koryncie jak i w Atenach wznoszono świątynie w różnych porządkach architektonicznych.

Słowa kluczowe

ikonografia | starożytność

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

genealogia   ikonografia   mapa   nowożytność   starożytność   statystyka   średniowiecze   tekst    XIX w.   XX w.   
.