Historia

Wiązka zadań

Praca organiczna

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji

Opis wiązki zadań

Materiał źródłowy wykorzystany w tym zadaniu to krótki fragment dzieła Aleksandra Świętochowskiego, jednego z prekursorów polskiego pozytywizmu, przedstawiający główne założenia tej postawy. Wiązka składa się z dwóch zadań, które mają na celu sprawdzenie, czy uczeń zrozumiał i odpowiednio zinterpretował przesłanie tekstu. W zadaniu nie podano, kto jest autorem źródła, by nie sugerować odpowiedzi tym uczniom, którzy wiedzą o związkach Świętochowskiego z pozytywizmem i nakłonić ich do faktycznego przeczytania tekstu.

Na podstawie tekstu wykonaj zadania.

Marzenia o odzyskaniu samoistności zewnętrznej ustąpić dziś winny staraniom o samodzielność wewnętrzną. Samodzielność ta zaś może być tylko wynikiem wzmocnienia sił umysłowych i materialnych, wszechstronnego rozwoju narodowego, skojarzonego z postępem ogólnym, oraz demokratyzacji społeczeństwa, powołującej do działania w nim pierwiastki nierozbudzone i niedojrzałe.

Na podstawie: http://www.swietochowski.domenapubliczna.info/strona-151-151.html

Zadanie 1

Kogo autor określa jako “pierwiastki nierozbudzone i niedojrzałe”?

A. szlachtę

B. chłopów

C. inteligencję

D. przedstawicieli emigracji

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

B

Wymaganie ogólne

2.1 Analiza i interpretacja historyczna. Uczeń wyszukuje oraz porównuje informacje pozyskane z różnych źródeł i formułuje wnioski.

Wymaganie szczegółowe

35.3 Życie pod zaborami. Uczeń porównuje warunki życia społeczeństwa w trzech zaborach w II połowie XIX w., uwzględniając możliwości prowadzenia działalności społecznej i rozwoju narodowego.
35.4 Życie pod zaborami. Uczeń przedstawia główne nurty życia politycznego pod zaborami w końcu XIX w.

Komentarz

Aby prawidłowo wykonać to zadanie należy przede wszystkim przeanalizować zdanie, z którego pochodzi cytat. We fragmencie tym jest mowa o postępie ogólnym i demokratyzacji - te dwa określenia powinny skłonić uczniów do myślenia o tej warstwie społecznej, która praw politycznych jeszcze nie miała i dlatego - nierzadko krzywdząco - posądzana była o brak zainteresowania polityką. Uczniowie, którzy wskażą odpowiedź A prawdopodobnie nie rozumieją tekstu i kierują się intuicją bądź przyzwyczajeniem, jako że szlachta jest najczęściej obecną na lekcjach historii grupą społeczną. Wybranie przez uczniów odpowiedzi C lub D sugeruje natomiast brak podstawowych wiadomości dotyczących sytuacji społecznej na ziemiach polskich w czasie zaborów.

Słowa kluczowe

tekst | XIX w.

Zadanie 2

Jaki program prezentuje ten tekst?

A. narodowo-wyzwoleńczy

B. pozytywistyczny

C. komunistyczny

D. lojalistyczny

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

B

Wymaganie ogólne

2.1 Analiza i interpretacja historyczna. Uczeń wyszukuje oraz porównuje informacje pozyskane z różnych źródeł i formułuje wnioski.

Wymaganie szczegółowe

35.2 Życie pod zaborami. Uczeń charakteryzuje i ocenia zróżnicowane postawy społeczeństwa wobec zaborców.
35.4 Życie pod zaborami. Uczeń przedstawia główne nurty życia politycznego pod zaborami w końcu XIX w.

Komentarz

Przesłanie tekstu wprost nawiązuje do haseł pozytywistycznych. Jest w nim mowa o projekcie dotyczącym ogółu społeczeństwa, który ma na celu wszechstronne “wzmocnienie sił umysłowych i materialnych”. Wskazanie niepoprawnych odpowiedzi świadczy więc o tym, że uczeń nie rozpoznaje w tekście tego przesłania. Omawianie tego zadania na pewno warto połączyć z powtórzeniem kluczowych informacji na temat wszystkich wymienionych w odpowiedziach postaw i programów.

Słowa kluczowe

tekst | XIX w.

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

genealogia   ikonografia   mapa   nowożytność   starożytność   statystyka   średniowiecze   tekst    XIX w.   XX w.   
.