Historia

Wiązka zadań

I wojna światowa w Wilczkowicach

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji, Sprawdzian

Opis wiązki zadań

Materiał wykorzystany w zadaniach to inskrypcja z tablicy pamiątkowej wystawionej w miejscu pochówku żołnierzy rosyjskich poległych w początkach pierwszej wojny światowej. Stosunkowo lakoniczny tekst zwraca uwagę przede wszystkim na obecność w rosyjskim wojsku polskich żołnierzy, natomiast w samych zadaniach starano się skłonić uczniów do spojrzenia na prowadzone wówczas działania z perspektywy żołnierzy rosyjskich.

Na podstawie materiałów wykonaj zadania.

Zadanie 1

Żołnierze Armii Rosyjskiej, których upamiętnia tablica, polegli w walce z wojskami

A. polskimi.

B. niemieckimi.

C. napoleońskimi.

D. bolszewickimi.

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

B

Wymaganie ogólne

2.1 Analiza i interpretacja historyczna. Uczeń wyszukuje oraz porównuje informacje pozyskane z różnych źródeł i formułuje wnioski.

Wymaganie szczegółowe

37.1 I wojna światowa i jej skutki. Uczeń wymienia główne przyczyny narastania konfliktów pomiędzy mocarstwami europejskimi na przełomie XIX i XX w. oraz umiejscawia je na politycznej mapie świata i Europy.
39.3 Sprawa polska w I wojnie światowej. Uczeń wyjaśnia międzynarodowe uwarunkowania sprawy polskiej.

Komentarz

Zadanie pierwsze sprawdza, czy uczniowie przeczytali materiał źródłowy i posiadają podstawowe wiadomości na temat I wojny światowej, a więc orientują się, kto z kim rywalizował w trakcie tego konfliktu. Udzielenie nieprawidłowych odpowiedzi świadczy zatem przede wszystkim o brakach w wiadomościach, przy czym wypada stwierdzić, że uczniowie wybierający odpowiedź C zdradzają się z nimi szczególnie wyraźnie. Z kolei udzielenie odpowiedzi A może świadczyć o stereotypowym postrzeganiu relacji polsko-rosyjskich, zdominowanym przez założenie, że narody te zawsze prowadziły ze sobą walkę.

Słowa kluczowe

mapa | tekst

Zadanie 2

Wojska rosyjskie wzięły udział w tym starciu, ponieważ

A. broniły granic swojego państwa.

B. pacyfikowały polskie powstanie narodowe.

C. wspierały Polaków w walce o niepodległość.

D. tłumiły strajki robotnicze w pobliskiej Łodzi.

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

A

Wymaganie ogólne

2.1 Analiza i interpretacja historyczna. Uczeń wyszukuje oraz porównuje informacje pozyskane z różnych źródeł i formułuje wnioski.

Wymaganie szczegółowe

37.1 I wojna światowa i jej skutki. Uczeń wymienia główne przyczyny narastania konfliktów pomiędzy mocarstwami europejskimi na przełomie XIX i XX w. oraz umiejscawia je na politycznej mapie świata i Europy.
39.3 Sprawa polska w I wojnie światowej. Uczeń wyjaśnia międzynarodowe uwarunkowania sprawy polskiej.

Komentarz

Drugie zadanie sprawdza z kolei, czy uczniowie posiadają podstawowe wiadomości na temat sytuacji ziem polskich w okresie poprzedzającym wybuch pierwszej wojny światowej. Udzielenie poprawnej odpowiedzi (A) wymaga od uczniów przezwyciężenia dominującej w polskiej narracji o tym okresie perspektywy i spojrzenia na wydarzenia z 1914 roku z punktu widzenia żołnierzy rosyjskich, dla których ziemie polskie były wówczas częścią Cesarstwa Rosyjskiego. Wskazówką dla uczniów może być w tym wypadku tekst z tablicy, w którym wyraźnie wspomniano o licznej obecności żołnierzy polskich w szeregach carskiej armii. Zaproponowane odpowiedzi ponownie rozgrywają przede wszystkim typowe wątki z narracji o stosunkach polsko-rosyjskich (a więc pacyfikacja powstań, walka o niepodległość), wyjątek stanowi odpowiedź D, która z kolei wiąże się z wydarzeniami rewolucji 1905 roku.

Słowa kluczowe

mapa | tekst | XX w.

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

genealogia   ikonografia   mapa   nowożytność   starożytność   statystyka   średniowiecze   tekst    XIX w.   XX w.   
.