Regulamin korzystania z serwisu: Bazy Dobrych Praktyk (dalej również „serwis BDP”).

 I.     Postanowienia wstępne

 1.  Niniejszy regulamin (dalej również „regulamin”) określa zasady korzystania z serwisu BDP. 
   
 2. Serwis BDP oraz zgromadzone na nim materiały powstały w ramach projektu „Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III-Wysoka jakość systemu oświaty: Działanie: 3.1- Modernizacja systemu nadzoru i zarządzania w oświacie Poddziałanie: 3.1.1- Tworzenie warunków do monitorowania ewaluacji i badań systemu oświaty.  
   
 3. Właścicielem serwisu BDP oraz materiałów w nim zgromadzonych jest Instytut Badań Edukacyjnych instytut badawczy z siedzibą w Warszawie (dalej również „Instytut”) przy ul. Górczewskiej 8, 01-180 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000113990, posługującym się numerami NIP 525-000-86-95 oraz Regon 000178235. 
 4. Własność serwisu BDP oraz zgromadzonych na nim materiałów zostanie przekazana nie później niż do 30 czerwca 2015r. Ministerstwu Edukacji Narodowej.

II.  Prawa autorskie 

 1. Zawartość stron serwisu BDP, jak również zgromadzonych na nich materiałów objęta jest ochroną przewidzianą przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). 
   
 2. Instytut udziela korzystającym z serwisu BDP licencji na zgromadzone w serwisie BND utwory (w rozumieniu art. 1 ust. 1 w/w ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych) na zasadzie i warunkach licencji Creative Commons - Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 3.0 Polska (CC BY-NC-SA). Polski tekst licencji znajduje się na stornie internetowej: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/legalcode).  
   
 3. Każdy kto publicznie lub wobec osób trzecich posługuje się utworem lub utworami zamieszczonymi w serwisie BND powinien dodatkowo informować, iż utwór ten powstał w ramach projektu „Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

III. Postanowienia końcowe

 1. Zmiana lub uchylenie regulaminu wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
   

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

.