Język polski

Dobra praktyka

Językowy skarbiec - scenariusz lekcji

Drukuj

Autor
Pracownia Języka Polskiego
Krótki opis
Zadania zaproponowane w scenariuszu w ciekawy sposób rozwijają słownictwo uczniów, kształtują umiejętność charakteryzowania postaci, a przede wszystkim skłaniają do refleksji nad napisanym przez siebie tekstem i motywują do podejmowania starań o poprawę jego jakości. Praca w grupie, dynamiczność lekcji (rotacja kart pracy) oraz możliwość korzystania z komputerów z pewnością wpłyną na zaangażowanie uczniów.
Przygotuj

komputery (przynajmniej 1 na grupę) z łączem internetowym, słownik wyrazów bliskoznacznych i słownik frazeologiczny (przynajmniej 1 na grupę), rzutnik multimedialny, skaner.

Cele praktyki

Lekcja ma na celu poszerzanie zasobu słownictwa przydatnego do pisania charakterystyki, wyrabianie nawyku pracy ze słownikiem zarówno w formie książkowej, jak i online, rozwijanie umiejętności wykorzystywania narzędzi TIK w procesie dydaktycznym, doskonalenie efektywnego współpracowania uczniów w grupach oraz przyzwyczajanie gimnazjalistów do wystąpień publicznych.

Treść

Załącznik zawiera scenariusz lekcji oraz karty pracy.

Komentarz

Narzędzie powstało w toku badania "Dydaktyka literatury i języka polskiego w gimnazjum w świetle nowej podstawy programowej".

Słowa kluczowe
Załączniki
Linki

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.


"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

argumentacja   cyberprzemoc   interpretacja   media   pisanie   praca w grupach   rozprawka   słowo i obraz   świadomość językowa   tekst argumentacyjny   tekst literacki   tekst nieliteracki   teza   tworzenie   zachęta do lektury   
.