Geografia

Wiązka zadań

Mój Kamień – miejsce, w którym mieszkam

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji, Sprawdzian

Zadanie

Nazwy miejscowości mogą się powtarzać. Nie stanowi to jednak problemu, ponieważ każda miejscowość posiada niepowtarzalny kod pocztowy. Nazwę „Kamień” nosi w Polsce ponad pięćdziesiąt miejscowości.

Gimnazjaliści z jednej ze szkół w Kamieniu zaprosili kolegów z innych miejscowości o tej samej nazwie do opracowania wspólnej strony internetowej pod hasłem: Mój Kamień – miejsce, w którym mieszkam.

Oto fragmenty zamieszczonych na tej stronie opisów miejscowości:

  1. Mieszkamy na obszarze nizinnym. Mamy w okolicy dużo lasów. Część lasów chroniona jest w parku narodowym. Cała puszcza została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości UNESCO jako jedyny obiekt przyrodniczy w naszym kraju.
  2. Głównym rzeźbiarzem naszej okolicy był skandynawski lądolód. To jemu zawdzięczamy atrakcje przyciągające turystów: wzgórza morenowe i liczne jeziora.
  3. Z naszej miejscowości mamy piękny widok na góry, chociaż w okolicy dominują wzgórza wapienne i jaskinie zamieszkiwane przez nietoperze.

                                              Opracowanie M. Figa.


Przyporządkuj każdy z opisów do jednej lokalizacji na mapie

Numer opisu Lokalizacja na mapie
1 `square` A / `square` B / `square` C / `square` D /`square` E
2 `square` A / `square` B / `square` C / `square` D /`square` E
3 `square` A / `square` B / `square` C / `square` D /`square` E

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

1 - B

2 - A

3 - E

Wymaganie ogólne

1.2 Korzystanie z różnych źródeł informacji geograficznej. Uczeń potrafi korzystać z planów, map, fotografii, rysunków, wykresów i danych statystycznych i tekstów źródłowych oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu gromadzenia, przetwarzania i prezentowania informacji geograficznych.
4.1 Kształtowanie postaw. Uczeń rozwija w sobie ciekawość świata poprzez zainteresowanie własnym regionem, Polską, Europą i światem.

Wymaganie szczegółowe

4.2. Położenie i środowisko przyrodnicze Polski. Uczeń opisuje najważniejsze wydarzenia (obrazy) z przeszłości geologicznej Polski: powstanie węgla kamiennego, powstawanie gór, zalewy mórz, zlodowacenia.
6.6. Wybrane zagadnienia geografii gospodarczej Polski. Uczeń wykazuje na przykładach walory turystyczne Polski oraz opisuje obiekty znajdujące się na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości.
7.1. Regiony geograficzne Polski. Uczeń wskazuje na mapie główne regiony geograficzne Polski.

Komentarz

Zadanie sprawdza umiejętności analizy i interpretacji informacji przedstawionych w tekście oraz na mapie. Do poprawnego rozwiązania zadania wymagana jest od uczniów znajomość m.in. położenia obiektów znajdujących się na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości UNESCO w Polsce, umiejętność rozróżniania regionów Polski po ich cechach morfometrycznych oraz wiedza o wpływie lądolodu na ukształtowanie terenu Polski. Zadanie to w dużej mierze sprawdza wiadomości uczniów, dlatego może być wykorzystane podczas lekcji powtórzeniowej lub na konkursie szkolnym.

W każdym z trzech wierszy uczeń powinien dopasować opis danego obszaru do jego położenia na mapie. Dla utrudnienia w zadaniu podano więcej oznaczeń na mapie, niż jest opisów.

Uczeń powinien:

  • przeczytać każdy opis,
  • wyszukać w opisie cechy charakterystyczne dla danego regionu,
  • porównać opis z mapą,
  • wskazać punkt na mapie, który odnosi się do wybranego opisu.

Pierwszym opisywanym obszarem jest Puszcza Białowieska, a miejscowość znajdującą się w tej puszczy oznaczono na mapie literą B. Puszcza to jedyny położony w Polsce obiekt przyrodniczy, który znalazł się na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości UNESCO. Dodatkowo, uczniowie informowani są o cechach przyrodniczych i morfometrycznych obszaru – dużej powierzchni lasów oraz położeniu na nizinach.

Jako drugi opisano obszar, w którym widoczne są formy polodowcowe związane z lądolodem skandynawskim – wzgórza moren czołowych oraz liczne jeziora. Z zaznaczonych na mapie miejsc jedynym pasującym do opisu jest punkt A, czyli Pojezierze Pomorskie. Jest to miejsce, które lądolód „opuścił” najpóźniej ze wskazanych na mapie, a tym samym formy terenu utworzone przez niego (wzgórza morenowe) czy przez wody płynące pod lądolodem (misy jezior) są bardzo wyraźne w terenie.

W ostatnim wierszu opisano obszar zbudowany z wapieni, znajdujący się blisko gór. Do tego opisu pasuje miejsce oznaczone na mapie literą E, czyli miejscowość położona na obszarze Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Góry opisywane w tekście źródłowym to Tatry – podczas dobrej widoczności można obserwować ten najwyższy w Polsce łańcuch górski z różnych miejscowości znajdujących się na terenie wyżyny. Tatry oddalone są od Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej
ok. 100-120 km. Jura to wyżyna, która jest znana głównie ze skał wapiennych oraz licznych jaskiń, powstałych w wyniku procesu krasowienia. Dodatkową podpowiedzią w opisie są nietoperze – symbol Ojcowskiego Parku Narodowego.

Poprawne połączenie wszystkich opisów z punktami na mapie świadczy o umiejętności kojarzenia poznanych podczas lekcji geografii faktów z zakresu regionów i środowiska przyrodniczego Polski.

Dzięki opisowi różnych regionów Polski zadanie to może budzić w uczniach ciekawość świata, a konkretnie Polski. Zadanie to może również pokazać, że warto promować własną okolicę. Może też posłużyć jako przykład opracowania projektu na temat najbliższej okolicy.

Słowa kluczowe

kamień | miejscowość | region

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

Afryka   akumulacja   Alpy   Antarktyda   Antarktyka   Arktyka   atlas   Australia   Austria   autostrada   Azja   Bałtyk   biblioteka   biografia   Bornholm   Chile   Chiny   chmura pyłu   cień   Cieśnina Gibraltarska   
.