Historia

Dobra praktyka

Śladami antyku w Twoim mieście

Drukuj

Autor
Piotr Wojtanek
Krótki opis
Autor praktyki wykorzystuje metodę projektu w celu zapoznania się z charakterystycznymi elementami architektury greckiej, obserwując jednocześnie nawiązania do niej we współczesnej zabudowie miasta. Owocem pracy grup projektowych będzie stworzenie prezentacji multimedialnych podsumowujących pracę. Autor praktyki mieszka i pracuje w Wałczu i tam przeprowadził opisywany projekt.
Cele praktyki

Utrwalenie wiadomości dotyczących architektury antycznej i wykształcenie umiejętności zauważania w otaczających uczniów budynkach nawiązań do tego stylu

Treść

Lekcja wprowadzająca

Uczniowie poznają najważniejsze przykłady zabytków architektury starożytnej Grecji (np. w postaci prezentacji multimedialnej) ze szczegółowym opisem stylu w jakim zostały wzniesione. Uczniowie zapoznają się z cechami trzech porządków architektonicznych: doryckim, jońskim i korynckim. Następnie przedstawione zostają cele projektu:

  1. Odnalezienie rozwiązań architektonicznych nawiązujących do budowli greckich w swoim mieście;
  2. Porównanie lokalnych zabytków z zabytkami starożytnej Grecji;
  3. Prezentacja swojej pracy na specjalnej prezentacji.

Następnie nauczyciel asystuje w podziale zespołu klasowego na grupy zapoznając uczniów z wymaganiami:

  1. Grupa powinna liczyć 4-5 osób;
  2. Każda z grup musi odbyć w pełnym składzie 2 obowiązkowe konsultacje;
  3. W każdej z grup musi wystąpić podział zdań (fotograf – robiący zdjęcia, skryba – robiący notatki, poszukiwacz – szukający zdjęć w Internecie lub książkach, montażysta – wykonujący prezentacje multimedialna, prezentujący, który na specjalnej lekcji pokaże wynik prac grupy (prezentacji może dokonać cała grupa)  itp.).
  4. Prezentacja nie może trwać dłużej niż 10 minut.

Część właściwa projektu

Następnie, w ciągu ustalonego z uczniami czasu uczniowie przystępują do realizacji projektu. W jego trakcie odbywają konsultacje z nauczycielem. Pomocne jest robienie notatek po każdym spotkaniu, w którym nauczyciel i przedstawiciele grupy ustalają wnioski ze spotkania i umawiają się na kolejne spotkanie.
Lekcje, na których zaprezentowane są efekty pracy w grupie.
Każda z grup zostaje oceniona z godnie z zaproponowaną niżej punktacją. 

Propozycja systemu oceniania zespołów

Na ocenę z projektu składają się:

a)    Konsultacje i podział pracy w grupie:  0-3 punktów, 

Dwie obowiązkowe konsultacje

0-2

Podział pracy w grupie (zaangażowanie wszystkich członków grupy)

0-1

b)    Prezentacja multimedialna: 0-14 punktów, 

Zgodność z tematem projektu

0-2

Dobór, układ oraz poprawność merytoryczna przygotowanych materiałów wykorzystanych w prezentacji

0-2

Poprawność językowa, ortograficzna, interpunkcyjna w prezentacji

0-2

Przystępność i klarowność prezentacji

0-2

Bogactwo wykorzystanych form wyrazu (muzyka, zdjęcia, fragmenty filmów, animacje, teksty)

0-2

Ogólne wrażenie

0-2

Bibliografia

0-2

 c)    Prezentacja wyniku pracy grupy na specjalnej lekcji: 0-12 punktów, 

Przedstawienie tematu

0-2

Przedstawienie wybranych zabytków, uzasadnienie wyboru, scharakteryzowanie ich

0-2

Porównanie z odpowiednimi antycznymi pierwowzorami

0-2

Poprawność językowa odpowiedzi

0-2

Spójność logiczna wypowiedzi, uzupełnienie prezentacji multimedialnej

0-2

Wyjaśnienie pojawiających się pojęć historycznych

0-2

d)    Dodatkowe punkty: 0-3 punktów,

 

Za wykorzystanie przebrania, muzyki, rekwizytów itp., podczas prezentacji efektów pracy grupy.

 Oceny (propozycja): 

OCENA

ILOŚĆ PUNKTÓW

1 (ndst)

0-8

2 (dop)

9-14

3 (dst)

15-20

4 (db)

21-26

5 (bdb)

27-29

6 (cel)

30-32

Komentarz

Największą zaletą praktyki jest uświadomienie uczniom powiązań pomiędzy współczesnością a odległą przeszłością (antycznymi porządkami architektonicznymi) i podkreślenie, że związki te są nadal widoczne nawet w najbliższym otoczeniu. Równie cenne jest samodzielne odkrywanie przez uczniów tych podobieństw, przy merytorycznym wsparciu nauczyciela jedynie w niezbędnym zakresie. Ważnym aspektem opisywanej praktyki jest również rozwijanie u uczniów umiejętności tworzenia dobrej, rzetelnej bibliografii i weryfikacji źródeł.
Sama praktyka zainspirowała nauczyciela do wymyślania kolejnych projektów, polegających na odkrywaniu powiązań pomiędzy historią powszechną a historią Polski, a także – historią regionu i miasta, w którym mieszkają uczniowie. Stara się on zwracać uczniom uwagę na lokalną historię i uświadamiać im, że w ich własnym mieście także można odnaleźć ślady, świadczące o związkach z wydarzeniami, o których się uczą. Docelowo chciałby przeprowadzić tego typu lekcję w każdej klasie przynajmniej raz w roku.

Załączniki
Linki

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.


"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

genealogia   ikonografia   mapa   nowożytność   starożytność   statystyka   średniowiecze   tekst    XIX w.   XX w.   
.