Chemia

Wiązka zadań

Podstawowe wiadomości o węglowodorach

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Sprawdzian

Opis wiązki zadań

Zadanie z Informatora gimnazjalnego 2011/2012

Zadanie

Uzupełnij poniższe zdania, zaznaczając odpowiedzi wybrane spośród A–H w taki sposób, aby zdania były prawdziwe.

  1. Metan należy do węglowodorów (`square` A  /   `square` B).
  2. (`square` C  /  `square` D) są węglowodorami nasyconymi.
  3. W cząsteczkach alkinów znajduje się jedno wiązanie (`square` E  /  `square` F).
  4. Węglowodory, które w swojej cząsteczce zawierają wiązanie podwójne lub potrójne (`square` G  /  `square` H) manganianu (VII) potasu.

 

A. nasyconych C. alkany E. podwójne G. odbarwiają roztwór
B. nienasyconych D. alkeny F. potrójne H. nie odbarwiają roztworu

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

1. A
2. C
3. F
4. G

Wymaganie ogólne

2.1 Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów. Uczeń opisuje właściwości substancji i wyjaśnia przebieg prostych procesów chemicznych;

Wymaganie szczegółowe

8.2 Węgiel i jego związki z wodorem. Uczeń definiuje pojęcia: węglowodory nasycone i nienasycone.
8.3 Węgiel i jego związki z wodorem. Uczeń tworzy wzór ogólny szeregu homologicznego alkanów (na podstawie wzorów trzech kolejnych alkanów) i układa wzór sumaryczny alkanu o podanej liczbie atomów węglarysuje wzory strukturalne i półstrukturalne alkanów.
8.8 Węgiel i jego związki z wodorem. Uczeń projektuje doświadczenie pozwalające odróżnić węglowodory nasycone od nienasyconych.

Komentarz

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom nauczycieli i rodziców, którzy zarzucają pytaniom egzaminu gimnazjalnego, że sprawdzają tylko umiejętności, proponujemy zadanie sprawdzające wyłącznie wiadomości.

Zadanie dotyczy podstawowych wiadomości z chemii organicznej. Nie ma tu stwierdzeń podchwytliwych. Aby prawidłowo rozwiązać to zadanie uczeń powinien wiedzieć, że:

  1. węglowodory kończące się „an” są nasycone (wiersz pierwszy),
  2. alkany to węglowodory nasycone, a alkeny i alkiny to węglowodory nienasycone (wiersz drugi),
  3. w cząsteczkach alkenów znajduje się jedno wiązanie podwójne a w cząsteczkach alkinów jedno wiązanie potrójne między atomami węgla (wiersz trzeci),
  4. można doświadczalnie  odróżnić węglowodory nasycone od nienasyconych  i  jaki jest efekt takiej reakcji (wiersz czwarty).

Zawarte w zadaniu wiadomości dotyczące węglowodorów są bardzo ważne, ponieważ stanowią niezbędną podstawę dla dalszego kształcenia w zakresie chemii organicznej. Jeżeli uczeń nauczy się nazewnictwa węglowodorów (pierwszych homologów alkanów), nie będzie miał problemów z nauczeniem się nazw systematycznych innych związków organicznych takich jak alkohole czy kwasy karboksylowe. Wszystkie wiersze zadania dotyczą związków nasyconych i nienasyconych, ich nazewnictwa, budowy cząsteczek oraz ich chemicznej identyfikacji. Problem nasyconości dotyczy wielu grup związków organicznych. Jeżeli uczeń dobrze opanuje wiedzę z tego działu dalsza nauka chemii organicznej, nie musi być tak trudna.


Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

absorpcja   acetylen   Ag   alkany   alken   alkeny   alkiny   alkohol   alkohol absolutny   alkohol etylowy   alotropia   aluminium   aminokwas   analiza   anion   Aspiryna   atom   Au   azotan potasu   azotan sodu   
.