Historia

Wiązka zadań

Upadek imperium

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Sprawdzian

Opis wiązki zadań

Zadanie wymaga przeczytania krótkiego fragmentu tekstu pochodzącego z podręcznika autorstwa cenionych polskich historyków starożytności. Należy zauważyć, że tekst, choć krotki, może okazać się dość trudny dla uczniów, zwłaszcza w pierwszej klasie gimnazjum. Oba zdania, które uczniowie mają sfalsyfikować, sprawdzają, na ile zrozumiana została przez nich struktura tekstu i wyrażone w nim oceny.

Na podstawie tekstu rozwiąż zadanie.

Podawano różne przyczyny upadku Imperium, wyolbrzymiając często rolę jednego czynnika wewnętrznego, np. negatywny wpływ Kościoła, wyniszczenie warstw średnich, upadek niewolnictwa itp. Nie ulega wątpliwości zasadnicze znaczenie sił zewnętrznych, ciągłych najazdów i przegrupowań ludów, czego maksymalne nasilenie przypadło na schyłek IV stulecia i wiek V.

Źródło: M. Jaczynowska, D. Musiał, M. Stępień, Historia starożytna, Warszawa 1999, s. 646

Zadanie

Oceń, czy poniższe zdania dotyczące tekstu są prawdziwe, czy – fałszywe. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

1. Według autora najważniejszą przyczyną upadku Rzymu był  rozwój Kościoła. P    F   
2. Z tekstu wynika, że najazdy barbarzyńców miały mały wpływ na upadek Imperium. P F

 

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

1 F

2 F

Wymaganie ogólne

2.2 Analiza i interpretacja historyczna. Uczeń dostrzega w narracji historycznej warstwę informacyjną, wyjaśniającą i oceniającą.

Wymaganie szczegółowe

5.4 Cywilizacja rzymska. Uczeń rozróżnia wewnętrzne i zewnętrzne przyczyny upadku starożytnego państwa rzymskiego.

Komentarz

Jednym z często popełnianych przez uczniów błędów jest wyszukiwanie w tekście słowa lub sformułowania, które pojawia się w pytaniu. Z tego “znaleziska” uczniowie często czynią podstawę do rozwiązywania zadania. W pierwszym zdaniu uczniowie mają zweryfikować, czy autorzy uważają rozwój chrześcijaństwa (Kościoła) za przyczynę upadku Imperium. Zdanie to odnosi się bezpośrednio do pierwszej części wykorzystanego tekstu. Wpływ Kościoła pojawia się tam jako jedna z wymienianych przez historyków przyczyn upadku Imperium, ale zdaniem autorów tekstu powód ten, tak samo jak inne wymienione, bywa „wyolbrzymiany”. Dostrzeżenie i zrozumienie tego słowa jest zatem kluczowe dla poprawnego rozwiązania zadania.

W drugim weryfikowanym zdaniu mamy do czynienia z odmienną sytuacją. Uczeń powinien rozumieć, że określenie „najazdy barbarzyńców” odnosi się do użytych w tekście sformułowań: „siły zewnętrzne” oraz “przegrupowania ludów”. Odpowiedź nieprawidłowa może oznaczać, że uczeń nie rozumie pojęcia „barbarzyńcy”, gdyż nie potrafi tego pojęcia właściwie odczytać w podanym kontekście (powiązać ze wspomnianymi określeniami w tekście).

Słowa kluczowe

starożytność | tekst

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

genealogia   ikonografia   mapa   nowożytność   starożytność   statystyka   średniowiecze   tekst    XIX w.   XX w.   
.