Chemia

Wiązka zadań

Magazynowanie LPG

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji

Zadanie

LPG jest to skrót utworzony od angielskiej nazwy Płynnego Paliwa Gazowego – Liquid Petroleum Gas. Paliwo to składa się przede wszystkim z mieszaniny propanu i butanu. Czysty propan pod ciśnieniem atmosferycznym skrapla się w temperaturze -42°C, natomiast czysty butan skrapla się przy -7°C. Jeżeli poddamy LPG niewielkiemu ciśnieniu, to przekształci się w ciecz zajmującą 250 razy mniejszą objętość.

(http://www.agaz.pl/artykuly_ciek.php?ktory=5; http://pl.wikipedia.org/wiki/Alkany. )


Czy na podstawie powyższego tekstu można wyciągnąć następujące wnioski?

  Wniosek Czy można wyciągnąć?
1. Pod ciśnieniem atmosferycznym i w temperaturze pokojowej propan i butan są gazami. `square` Tak / `square` Nie
2. Dużą ilość LPG można magazynować w stosunkowo małej objętości. `square` Tak / `square` Nie
3. LPG jest przechowywany pod ciśnieniem atmosferycznym. `square` Tak / `square` Nie

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

1. - Tak

2. - Tak

3. - Nie

Wymaganie ogólne

2.2 Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów. Uczeń zna związek właściwości różnorodnych substancji z ich zastosowaniami i ich wpływ na środowisko naturalne;

Wymaganie szczegółowe

8.4 Węgiel i jego związki z wodorem. Uczeń obserwuje i opisuje właściwości fizyczne i chemiczne (reakcje spalania) alkanów na przykładzie metanu i etanu.

Komentarz

Umiejętnością badaną w tym zadaniu jest wnioskowanie na podstawie analizy tekstu. Do poprawnego rozwiązania zadania potrzebna jest wiedza dotycząca przemian fazowych substancji (zjawiska parowania i skraplania). W rozwiązaniu zadania może też pomóc wiedza na temat właściwości fizykochemicznych alkanów.

Aby poprawnie rozwiązać to zadanie uczeń powinien:

  • wiedzieć, na czym polegają zjawiska skraplania i parowania;
  • na podstawie zdania: Czysty propan pod ciśnieniem atmosferycznym skrapla się w temperaturze -42°C, natomiast czysty butan skrapla się przy -7°C, wywnioskować, że powyżej tych temperatur, a więc także w temperaturze pokojowej, wynoszącej 25°C (298K), alkany te występują w postaci gazowej;
  • zauważyć we wstępie informację, że mieszanina LPG zajmuje jako ciecz 250 razy mniejszą objętość, a więc można ją magazynować w stosunkowo małej objętości;
  • wiedzieć, że LPG jest magazynowany w postaci płynnej, a więc nie może być przechowywany pod ciśnieniem atmosferycznym, bo występowałby wówczas w postaci gazowej.

Problemy z rozwiązaniem zadania mogą mieć uczniowie, którzy nie zauważą, że pytanie dotyczy znalezienia w tekście odpowiednich argumentów potwierdzających dany wniosek lub nie rozumieją, na czym polegają przemiany fazowe.     


Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

absorpcja   acetylen   Ag   alkany   alken   alkeny   alkiny   alkohol   alkohol absolutny   alkohol etylowy   alotropia   aluminium   aminokwas   analiza   anion   Aspiryna   atom   Au   azotan potasu   azotan sodu   
.